Döwrebap ylym we tehnologiýanyň üznüksiz ösmegi bilen pollaryň görnüşleri barha köpelýär.Elektrostatik induksiýanyň elektron kompýuteriň mehaniki enjamlaryna gatyşmagy gaty çynlakaý.Antik-statiki poluň peýda bolmagy bu meseläni netijeli çözýär.
Anti-statik pol, mehaniki enjamlary öndürmekde we öndürmekde statiki induksiýa sebäpli ýetirilen zyýandan gaça durup biler we laboratoriýada ýangyjy we partlaýjy maddalar, gazlar ýa-da suwuklyklar işlenende ýangyn hadysalaryndan ýa-da partlamalardan täsirli bolup biler.Kompýuter otaglary, barlaghanalar, önümçilik ussahanalary, häzirki zaman senagat taýdan ösen senagatlar, mekdepler, gözegçilik merkezleri we lukmançylyk edaralary ýaly mehaniki enjamlaryň degişli merkezleşdirilen ýagdaýlarynda statiki elektrik energiýasynyň öndürilmegine netijeli gözegçilik etmek kyn bolsa, gaty uly zyýan ýetirip biler. esasanam mehaniki enjamlary öndürmek pudagynda we çig kömekçi materiallaryň senagat önümçiliginde, mehaniki enjamlary adaty şertlerde ulanmagy kynlaşdyrýar, köp wagt sarp edýär we hatda maglumatlaryň ýitmegine we çynlakaý ykdysady ýitgilere sebäp bolýar.
Gurmak birneme aňsat we geljekde mehaniki enjamlaryň üýtgemegi we giňelmegi üçin has amatly çeýeligi üpjün edip biler.Maşyn otagynda ýerleşýän mehaniki enjamlar, ýerleşdirmek we hyzmat etmek üçin amatly we enjam otagyny has arassa we owadan edip bilýän anti-statiki pola görä tötänleýin birikdirilip we topraklanyp bilner.Zeper ýetmek aňsat bolmaz ýaly, her dürli kabelleri, simleri, maglumatlar liniýalaryny we tok rozetkalaryny netijeli saklap biler.Maşyn otagy, howany sowatmak üçin statiki basyşly howa howdany hökmünde poluň aşagyndaky boşlugy doly ulanyp biler.Mehaniki enjamlaryň düýbüni abatlamak we abatlamak üçin peýdalydyr.Açylan kabeliň netijesinde adam bedenine ýetirýän zyýanyny ýok edip biler.Kompýuter otagynda anti-statik galdyrylan poly ulanmak gaty zerurdyr.


Iş wagty: 11-2021-nji noýabr