• Calcium Sulphate Anti-Static Raised Floor With HPL Covering

  HPL örtügi bilen kalsiý sulfat anti-statiki ýokarlandyrylan pol

  HPL örtügi bilen kalsiý sulfat anti-statiki ýokary galdyrylan poluň esasy bedeni, impuls basyşy arkaly güýçlendiriji material hökmünde zäherli we aglanmadyk ösümlik süýüminden ýasalýar.HPL materialy, esasan melamin rezinlerinden, plastifikatorlardan, stabilizatorlardan, doldurgyçlardan, geçiriji materiallardan we garyşyk materiallardan ýörite proses arkaly melamin rezinden ýasalýar.HPL bölejikleriniň arasynda geçiriji tor emele gelýär we ony anti-statik edýär.HPL örtükli anti-statik galdyrylan pol güýçli bezeg effekti, ýokary könelişme garşylygy, tozana garşy we hapalanmaga garşy aýratynlyklara eýedir.

 • Calcium Sulphate Anti-Static Raised Floor With PVC Covering

  PVC örtügi bilen kalsiý sulfat anti-statiki ýokarlandyrylan pol

  PVC örtügi bilen ýokary dykyzlykly kalsiý sulfat anti-statiki ýokary galdyrylan pol, kalsiý sulfat kristallaryna gaýtadan işlenýän we berkidilen çig maldan ýasalýar, zäherli we aglanmadyk ösümlik süýümleri impulsyň basylmagy arkaly güýçlendiriji material hökmünde ulanylýar.

 • Calcium Sulphate Anti-Static Raised Floor With Ceramic Covering

  Keramiki örtük bilen kalsiý sulfat anti-statiki ýokarlandyrylan pol

  Keramiki örtükli kalsiý sulfat anti-statik ýokarlandyrylan pol, zäherlenmedik we arassalanmadyk ösümlik süýümlerini güýçlendiriji material hökmünde ulanýar, gaty kalsiý sulfat anti-statik beýik pol bilen keramiki örtük bilen birleşdirilende, ýelim komponenti bolmazdan gönüden-göni 5000 tonna basyşda döredilýär, daşky gurşawy goramak we deformasiýa ýok;önüm öz-özünden agyr, aýagynyň gowy duýgusy we ajaýyp ses siňdiriş täsiri bar.Raisedokarky gatyň üstünde keramiki kafel örtügi we beýik poluň plastmassa gyrasy zolaklary bar.

 • Encapsulated Calcium Sulphate Raised Floor

  Enkapsulirlenen kalsiý sulfat ýokarlandyrylan pol

  Enkapsulirlenen kalsiý sulfat ýokarlandyrylan pol, esasy material hökmünde ýokary hilli kalsiý sulfatdan (arassalygy> 85%) ýasalýar.Onuň ýokarky we aşaky bölegi ýokary hilli galvanizli polat örtükler bilen örtülendir we daş-töweregine uzalýar.Olar çeňňekler bilen birikdirilýär we gysylýar we ýapyk halka emele getirýär.Galvanizli polatdan ýasalan polotnoýlar kalsiý sulfat panelini gurşap alýar we ýüzüni haly, PVC ýa-da owadan we sahy bolan beýleki materiallar bilen goýup bolýar.

 • Large bearing capacity GRC access floor

  Uly göwrümli GRC giriş poly

  GRC ýokarlandyrylan pol, ýokary basyşly galyp arkaly silikat, organiki däl süýüm, mineral süýüm, kwars gumy we beýleki böleklerden ýasalan daşky gurşaw üçin arassa toruň täze nesli.Pol islendik üýtgäp durýan zäherli maddalardan we radiasiýadan azat, bütinleý çüýräp biler we hyzmat ediş möhleti binanyňky ýalydyr.

 • All Steel Anti-Static Raised Floor With HPL Covering

  HPL örtügi bilen polatdan anti-statik ýokarlandyrylan pol

  HPL örtükli polatdan anti-statik ýokary pol, aşagy üçin ST14 dartyş plastinkasyny kabul edýär we üst üçin SPCC ýalpyldawuk polat listi saýlanýar.Uzaldylandan soň, polat gabygyň gurluşyny emele getirmek üçin menek kebşirleme geçirilýär.

 • All Steel Anti-Static Raised Floor With PVC Covering

  PVC örtügi bilen polatdan anti-statik ýokarlandyrylan pol

  PVX örtükli polatdan anti-statik galdyrylan pol polat esasy gatlagy kabul edýär we üstü birmeňzeş we aç-açan PVC örtügi bilen ýelmeýär.Dürli beýikliklere we turba diametrlerine polat sütünler dürli beýiklikleri we ýük göteriji zerurlyklary kanagatlandyryp bolýar.Aýagyň beýikligi ýeriň inçe inçe beýiklikleriniň meselesini çözmek üçin gowy düzülip bilner.

 • All Steel Anti-Static Raised Floor With Ceramic Covering

  Keramiki örtük bilen polatdan anti-statik ýokarlandyrylan pol

  Keramiki örtükli polatdan anti-statik ýokary galdyrylan pol, uzaldylandan soň ýer kebşirlemek arkaly emele gelýän ýokary hilli garyndy sowuk rulonly polat kabul edýär.Surfaceer fosfatlanýar we soňra pürkülýär, içki boşluk köpük doldurgyçdan doldurylýar we ýokarky ýüzüne ýokary aşaga çydamly we statiki garşy witrifikirlenen düwünçejik keramika bilen ýelmeýär.

 • All steel encapsulated network raised floor

  Steelhli polat örtülen tor ýokary galdyrylan pol

  Steelhli polat örtülen tor, OA toruň ýokary galdyrylan poly diýlip hem atlandyrylýar, ýokary hilli sowuk polat polat uzaldylandan soň, kebşirlemek arkaly emele gelýär, içki bölegi köpükli sement bilen doldurylýar we üstü plastmassa sepilenden soň işleýär. fosfatlamak.