1.PVC örtügi
PVC anti-statik ýokarlandyrylan pol, hemişelik statiki anti-funksiýa we durnukly elektrik öndürijiligi üçin PVC plastmassa bölejikleriniň interfeýsleriniň arasynda emele gelen statiki geçiriji tor ulanýar.Mermeriň ýüzüne meňzeş köp sanly nagyş bar we bezeg täsiri has gowudyr.Elektron ussahanalar, arassa ussahanalar we mikroelektronika ussahanalary ýaly statiklere garşy ýerlerde giňden ulanylýar.

2.HPL örtügi
HPL anti-statik pol pudagynda köplenç ulanylýan örtükdir.Statik elektrik toguny ýaýratmagyň ajaýyp funksiýasy bar.HPL örtügini goldamak gaty ýönekeý we üstü çydamly, ýokary temperatura çydamly, tozana garşy, şok we ýangyna garşy, ajaýyp aşaga çydamlylygy bilen.HPL örtükleri reňklere baý we halk arasynda has meşhurdyr we ýapyk we açyk pol bezeg materiallary hökmünde ulanylyp bilner.

Bu iki görnüşli örtük, dürli statiki garşy pollarda giňden ulanylýar.Iki görnüşli örtük bolansoň, tapawutlar bolmaly.Daş görnüşinden, iki görnüşli örtügiň inçe çyzyklary başga.HPL dargap giden güllere, tertipsiz nagyşlara meňzeýän mermer üst gatlagyna meňzeýär, bu ýer ýüzündäki syn.

Ulanyş nukdaýnazaryndan tapawut uly.Adatça, HPL örtükli anti-statik pol ýyly ýerde ulanylýar, sebäbi sowuk ýerdäki kompýuter otagynyň daşky gurşawynyň temperaturasy we çyglylygy milli tehniki standartlara laýyk gelmeýär.Esasanam gyşda ýyladyş açylanda daşky gurşawyň çyglylygy milli standartlara laýyk gelmeýär we daşky gurşawyň guraklygy gaty ýokary bolýar, şonuň üçin örtügiň çalt gysylmagyna sebäp bolýar we şeýlelik bilen oklaryň ýarylmagyna we ýarylmagyna sebäp bolýar.

Gysgaça aýdanymyzda, size iki teklip edýäris:
1. Sowuk ýerdäki kompýuter otagy, giňişlige görä dürli kuwwatly nemlendirijileri, ýyly ýerlerde bolsa milli standartda göz öňünde tutulan tehniki talaplary kanagatlandyryp biljek daşky gurşaw meselesini çözmek üçin suwsuzlandyryjylary goşýar.Statik elektrikleriň enjamlara we ýere kadaly çykmagyny we syzmagyny üpjün etmeli, bu bolsa statiki galdyrylan poluň hyzmat möhletini uzaldar.
2. Sowuk meýdançada anti-statik galdyrylan pol, PVC anti-statik örtügi hemişelik, ýyly ýerde bolsa HPL örtügini hemişelik kabul edip biler.


Iş wagty: 11-2021-nji noýabr