Sahypany goýmak üçin talaplar :
1. Içerki gurluşyk we bezeg gurluşygy tamamlanandan soň pol gurlar;
2. flater tekiz, gurak, güneşsiz we tozansyz bolmaly;
3. Poluň aşagyndaky boş ýerler üçin kabelleriň, simleriň, suw ýollarynyň we beýleki turbageçirijileriň we kondisioner ulgamynyň ýerleşişi we ýerleşdirilmegi pol gurulmazdan ozal tamamlanar;
4. Uly agyr enjam binýadyny berkitmek tamamlanar, enjamlar düýbüne gurlar we binanyň beýikligi poluň ýokarky ýüzüniň gutarýan beýikligine laýyk bolmalydyr;
Gurluşyk meýdançasynda 5.220V / 50Hz elektrik üpjünçiligi we suw çeşmesi bar

Gurluşyk ädimleri :
1. grounderiň tekizligini we diwaryň perpendikulýarlygyny seresaplylyk bilen barlaň.Esasy kemçilikler ýa-da ýerli rekonstruksiýa bar bolsa, A partiýasynyň degişli bölümlerine hödürlener;
2. Gorizontal çyzygy çekiň we poluň şol bir derejededigine göz ýetirmek üçin polyň gurnama beýikliginiň syýa çyzygyny ulanyň.Otagyň uzynlygyny we inini ölçäň we salgylanma ýerini saýlaň we ýeriň arassa we owadan bolmagyny üpjün etmek we poluň kesilmegini azaltmak üçin ýere oturdylmaly pedalyň tor gözenegini çyzyň. mümkin boldugyça;
3. Pyýadany şol bir zerur beýiklige gurnamagy we pedaly ýeriň gözeneginiň çatrygyna ýerleşdiriň;
4. Stringeri nurbat bilen pürsüňize berkidiň we stringeriň birmeňzeş tekizliginde we biri-birine perpendikulýar bolmagy üçin derejeli hökümdar we kwadrat hökümdar bilen birin-birin kalibrläň;
5. raisedokarky poly ýygnalan stringeriň üstünde paneli göteriji bilen ýerleşdiriň;
6.Eger diwaryň ýanynda galan ululyk beýik poluň uzynlygyndan az bolsa, poly kesip ýamap bolýar;
7. poluň düýbüni tutanyňyzda, ýalpyldawuk ruh derejesi bilen birin-birin tekizläň.Raisedokarky poluň beýikligi sazlanylýan pedal bilen sazlanýar.Poluň çyzylmagynyň we gyrasy zolagyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin, ony ýatak wagtynda üns bilen dolandyryň.Şol bir wagtyň özünde, günüň aşagyndan we tozanyndan gaça durmak üçin ýatanyňyzda arassalaň;
8. Maşyn otagy agyr enjamlar bilen enjamlaşdyrylanda, poluň deformasiýasynyň öňüni almak üçin enjam bazasynyň polunyň aşagynda pedal köpeldilip bilner;

Kabul etmegiň ölçegleri
1. raisedokarky poluň aşagy we üstü tozan bolmasa arassa bolmaly.
2. polyň üstünde çyzyklar ýok, örtük ýok, gyrasy zolaga zeper ýok.
3. layatandan soň, ähli gat durnukly we berk bolmaly, adamlar üstünde ýöränlerinde titremek ýa-da ses bolmaz;


Iş wagty: 11-2021-nji noýabr