Uly göwrümli GRC giriş poly

GRC ýokarlandyrylan pol, ýokary basyşly galyp arkaly silikat, organiki däl süýüm, mineral süýüm, kwars gumy we beýleki böleklerden ýasalan daşky gurşaw üçin arassa toruň täze nesli.Pol islendik üýtgäp durýan zäherli maddalardan we radiasiýadan azat, bütinleý çüýräp biler we hyzmat ediş möhleti binanyňky ýalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

GRC sement ýokarlandyrylan polda ýangynyň öňüni almak, suw geçirmeýän, uly göterijilik ukyby we uzak ömri bar.Organiki däl silikat termiki izolýasiýa täsirine eýe we ýanmaýan gaty.Mundan başga-da, organiki däl silikat suwda eräp bilmeýär.Suw syzsa, poluň hiline doly siňdirilse-de poluň hiline täsir edilmez we ulanylyp bilner.Asma ýolda GRC poluň kesilen ýerinde pos ýa-da poslama bolmaz.GRC galdyrylan poluň her tagtasynyň öz ýüplügi bar.Wokzalyň aşagyndaky çykýan çyzygyň mukdary kän bolmasa, poluň üstünde deşik ýasamagyň zerurlygy ýok we ony içerki çykýan çukurdan göni çykaryp bolýar.Çykýan liniýalaryň mukdary köp bolsa, daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolup bilýän pol gowşurylandan soň poly kesmezden bir gezeklik çykýan çyzykly plastinka bilen çalşyrylyp bilner.
Şöhle ulgamy bolmazdan, poluň dört burçunda galvanizli esasy goldaw.Adaty GRC torunyň dört burçy tegelek we dört tabak demir hoz bilen berkidilen tegelek emele getirýär. Biziň patentlenen tehnologiýamyz dört burç obli kesmek, dört plastinka inedördül birleşdirilip, kwadrat bilen berkidilýär. demir hozy.Şonuň üçin adaty tehnologiýa bilen deňeşdirilende, patentlenen tehnologiýa has gowy gulplama we has durnuklylyga eýe.Adaty GRC poly çig mal hökmünde sary gumy ulanýar we kompaniýamyz göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin kwars çägesini ulanýar.GRC-iň beýleki markalary bilen deňeşdirilende, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen GRC has uly göterijilik ukybyna we has uzak ömrüne eýe.Önümçilikde, suwy guratmak we önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin peç goşýarys.Biziň gaplamalarymyz uzak aralyga daşamak we deňiz gatnawy üçin amatlydyr.

Parametrler

GRC pol
Spesifikasiýa (mm) Konsentrirlenen ýük Bitewi ýük Gorag (mm) Ulgam garşylygy
500 * 500 * 26 502950N 00300KG ≥12500N / ㎡ ≤2.0mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň