Enkapsulirlenen kalsiý sulfat ýokarlandyrylan pol

Enkapsulirlenen kalsiý sulfat ýokarlandyrylan pol, esasy material hökmünde ýokary hilli kalsiý sulfatdan (arassalygy> 85%) ýasalýar.Onuň ýokarky we aşaky bölegi ýokary hilli galvanizli polat örtükler bilen örtülendir we daş-töweregine uzalýar.Olar çeňňekler bilen birikdirilýär we gysylýar we ýapyk halka emele getirýär.Galvanizli polatdan ýasalan polotnoýlar kalsiý sulfat panelini gurşap alýar we ýüzüni haly, PVC ýa-da owadan we sahy bolan beýleki materiallar bilen goýup bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Kalsiý sulfat torunyň ýokary galdyrylan poly, berkidilen kalsiý sulfat kristaly bilen we impulsyň basylmagy bilen birleşdiriji material hökmünde zäherlenmedik ösümlik süýüminden ýasalýar.Pýesada gysyş galyplary, ýokarky bölegi bolsa plastmassa örtük bilen örtülendir.Onuň beýikligini sazlap bolýar.Poluň esasy düzüm bölegi kalsiý sulfatdyr (CaSO4 • 2H2O).Açyk alaw bilen ýakylanda, içerki molekulalary hrustal suw döküp, ýylylygy siňdirip, bugarýar we üstündäki bug perdesini we suwsuzlandyrylan madda izolýasiýa gatlagyny emele getirer, bu alawyň içki gurluşyna ýetirilen zyýany netijeli azaldyp biler we üpjün edip biler. ýapyk işgärler we emläk üçin has ygtybarly kepillik.
Mundan başga-da, pol gowy möhürleme ýerine ýetirijiligi, suw geçirmeýän, ýokary temperatura garşylygy we ýangyna garşylygy bar.Gurnama çeýe, simleriň mukdary köp, çalyşmagy gowy, gaýtadan ulanmagyň tizligi ýokary, sökmek amatly, çykdajy tygşytlanýar we hyzmat möhleti uzyn.Poluň ýokary ölçegli takyklygy, ýokary ýük göterijilik ukyby we basyşa garşylygy, arassa we owadan ýeri we oňat tekizligi bar.Onuň gurluş dizaýny özboluşly, ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaz we radioaktiw däl.

Arza

5A ofis binalarynda, akylly ofis ýerlerinde, uly ofisde we konferensiýa zalynda giňden ulanylýar.Bu häzirki wagtda iň meşhur ýokary derejeli beýik pol, her kimiň göwnünden turýar we halaýar.

Parametrler

Kalsiý sulfat örtülen pol
Spesifikasiýa (mm) Konsentrirlenen ýük Bitewi ýük Gorag (mm) Ulgam garşylygy
600 * 600 * 30 504450N ≥453KG 00023000N / ㎡ ≤2.0mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň