HPL örtügi bilen kalsiý sulfat anti-statiki ýokarlandyrylan pol

HPL örtügi bilen kalsiý sulfat anti-statiki ýokary galdyrylan poluň esasy bedeni, impuls basyşy arkaly güýçlendiriji material hökmünde zäherli we aglanmadyk ösümlik süýüminden ýasalýar.HPL materialy, esasan, melamin rezinlerinden, plastifikatorlardan, stabilizatorlardan, doldurgyçlardan, geçiriji materiallardan we garyşyk materiallardan ýörite proses arkaly melamin rezinden ýasalýar.HPL bölejikleriniň arasynda geçiriji tor emele gelýär we ony anti-statik edýär.HPL örtükli anti-statik galdyrylan pol güýçli bezeg effekti, ýokary könelişme garşylygy, tozana garşy we hapalanmaga garşy aýratynlyklara eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

HPL örtügi bilen kalsiý sulfat anti-statik ýokarlandyrylan pol, esasan ýokary derejeli kompýuter otaglarynda, akylly ofislerde, ykjam kompýuter otaglarynda, banklarda, telekommunikasiýa kompýuter otaglarynda we statiki garşy talaplary bolan beýleki ýerlerde ulanylýar.Güýçli ýük göterijilik ukyby, ýokary statiki anti-öndürijilik we daşky gurşawy goramak dünýädäki müşderiler tarapyndan makullanýar.
Anti-statik ýokarlandyrylan pol hemişelik temperaturaly ýer bilen, adamlaryň köplenç aýlanýan ýa-da enjamlaryň hereket edýän ýerinde (operasiýa otagy ýaly) goýulsa, HPL anti-statik galdyrylan poly ulanmak maslahat berilýär, sebäbi anti-statik galdyrylan pol HPL örtügi bilen berk geýmek garşylygy we anti-statik häsiýetleri bar.Toz we oda garşylyk, ýokary galdyrylan pol uzak wagtlap çyzylmaz ýa-da geýilmez.

Aýratynlyklary

1. Güýçli göterijilik ukyby we statiki garşy ajaýyp öndürijilik;
2. Greenaşyl daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän, ýangyna garşy we poslama garşy;
3. Dürli temperatura we çyglylyk şertlerinde gowy durnuklylyk;
4. faceerüsti elektrostatik pürküji, ýumşak yşyk, aşaga çydamly, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, tozana garşy we poslama garşy;
5. pastapylan bezegli ýokary basyşly laminat ajaýyp aşaga garşylygy we statiki garşylygy, hapalanmagyna garşy, arassalamak aňsat we güýçli bezegi bar;
6. dimokary ölçegli takyklyk, oňat çalyşmak, çeýe gurnama, amatly tehniki hyzmat we uzak ömri;
7. Dört tarapa berkidilen, gurmak aňsat we aşaky ýer kondisioner we howa çalşygy üçin ulanylyp bilner;
8. Artykmaç agramly enjamlar üçin, beýik poluň aşagyna pyýada goşulsa, ýük götermek meselesi çözülip bilner.

Parametrler

Kalsiý sulfat HPL örtügi bilen statiki garşy ýokary galdyrylan pol
Spesifikasiýa (mm) Konsentrirlenen ýük Bitewi ýük Gorag (mm) Ulgam garşylygy
600 * 600 * 32 504450N ≥453KG 00023000N / ㎡ ≤2.0mm Geçirijilik görnüşi R <10 ^ 6 Anti-Statik1 * 10 ^ 6 ~ 1 * 10 ^ 10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň