Steelhli polat örtülen tor ýokary galdyrylan pol

Steelhli polat örtülen tor, OA toruň ýokary galdyrylan poly diýlip hem atlandyrylýar, ýokary hilli sowuk polat polat uzaldylandan soň, kebşirlemek arkaly emele gelýär, içki bölegi köpükli sement bilen doldurylýar we üstü plastmassa sepilenden soň işleýär. fosfatlamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

1. loadük göterijilik ukyby: polat gurluşy, güýçli täsir garşylygy we podşipnik bilen deň derejede dargap biler.
2. pleönekeý gurnama: bezeg dizaýnynda ofis elektrik enjamlarynyň we mebelleriň ýerleşýän ýeriniň aýratyn uçuş tertibi göz öňünde tutulmaly däldir.Diňe tor ýokary galdyrylmadyk pol bilen ýeriň arasyndaky beýiklik tapawudy göz öňünde tutulýar.Şol bir wagtyň özünde, beýikligi pes we sazlanyp bilner, bu adaty galdyrylan poldan has köp ýer tygşytlaýar.
3. Ulanmak aňsat: toruň düýbüni gurmak aňsat.Çyzyklary çykarmagy aňsatlaşdyrmak üçin real wagt estafeta ulgamy bar.Toruň ýokary galdyrylan poluny kesmän sebitiň islendik nokadyndan çykyp biler.Dürli rozetka gutulary bilen gabat gelýär.Ulanyjylar rozetkanyň ýagdaýyny özleri düzedip bilerler, adaty galdyrylan poly bolsa özleri çalyşmak aňsat däl.
4. securityokary howpsuzlyk: toruň ýokarlandyrylan polunyň agramyny azaltmak: poluň agramyny azaldýan we adaty poldan has ygtybarly adaty ykjam poluň agramynyň takmynan 3/3 bölegi.
5. Amatly tehniki hyzmat: toruň gaty gowy çalyşmagy, çeýe gurnamasy, amatly tehniki hyzmaty we ýokary ulanylyş tizligi bar.

Simleri has çeýe edýän we güýçli we gowşak toky aýryp bilýän ulanyş talaplaryna laýyklykda poluň töweregine magistral goşup bolýar.Bejeriş üçin amatly, binanyň ýerini tygşytlaýar we beýik poluň işleýşini görkezýär.Pol polatdan emele gelýär we ajaýyp ýangyna we poslama garşylygy üçin gysyş galyplarydyr.Pol gurnamagyň umumy durnuklylygyny üpjün etmek üçin töwereginde burç açarlary bar we ony inedördül haly, PVC şkaf ýa-da gaty agaç pol bilen goýup bolýar.Esasan 5A ofis binalarynda we akylly ofis ýerlerinde ulanylýar.

Parametrler

OA500 tor ýokary galdyryldy
Spesifikasiýa (mm) Konsentrirlenen ýük Bitewi ýük Gorag (mm) Ulgam garşylygy
500 * 500 * 28 601960N ≥200KG ≥9720N / ㎡ ≤2.0mm
500 * 500 * 28 502950N ≥301KG ≥12500N / ㎡ ≤2.0mm
500 * 500 * 28 503550N ≥363KG 10016100N / ㎡ ≤2.0mm
500 * 500 * 28 504450N ≥453KG 00023000N / ㎡ ≤2.0mm
OA600 tor ýokary galdyryldy
Spesifikasiýa (mm) Konsentrirlenen ýük Bitewi ýük Gorag (mm) Ulgam garşylygy
600 * 600 * 33 601960N ≥200KG ≥9720N / ㎡ ≤2.0mm
600 * 600 * 33 502950N ≥301KG ≥12500N / ㎡ ≤2.0mm
600 * 600 * 33 503550N ≥363KG 10016100N / ㎡ ≤2.0mm
600 * 600 * 33 504450N ≥453KG 00023000N / ㎡ ≤2.0mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň