HPL örtügi bilen polatdan anti-statik ýokarlandyrylan pol

HPL örtükli polatdan anti-statik ýokary pol, aşagy üçin ST14 dartyş plastinkasyny kabul edýär we üst üçin SPCC ýalpyldawuk polat listi saýlanýar.Uzaldylandan soň, polat gabygyň gurluşyny emele getirmek üçin menek kebşirleme geçirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Fosfatdan soň plastmassa sepmek bilen işlenip düzülýär we içini gowy siňdiriji, ýylylygy izolýasiýa we oda çydamlylygy köpükli sement bilen doldurýarlar.HPL, örtükler galdyrylan poluň üstünde ýelmeşýär we geçirijilik gyralary zolaklar bilen örtülendir, bu poluň anti-statiki işini hasam güýçlendirýär we daşky görnüşini has owadanlaşdyrýar.Köplenç ulanylýan örtük hökmünde HPL (melamin ýokary basyşly laminat) gaty, statiki we ýörite ýangyna garşy tagta.Fenolik we melamin rezinleri bilen bejerilen we ýokary temperaturada we ýokary basyşda emele gelen dürli ýörite kagyzdan ýasalan termosetin rezin bezeg laminaty.HPL hapalanmaga garşylygyň aýratynlyklaryny gowulandyrmak, statiki zarýadlary uzak wagtlap ýok etmek üçin rezinde nanotehnologiýany kabul edýär.Statiklere garşy polat pudagynda köplenç ulanylýan örtükdir.Ulanylanda HPL örtügini goldamak gaty ýönekeý we üstü aşaga çydamly, ýokary temperatura çydamly, arassalaýjy, geçirijilikli, tozana garşy, şokdan goraýan, oda garşy, tekiz we çyzmak aňsat däl. .Has durnukly gurşawly ýerlerde ulanmak üçin amatly we daşky gurşawyň temperaturasy we çyglylygy üçin belli bir talaplar bar.

Ulgam gurnama

Pyýada polatdan ýasalýar, beýikligi sazlanýar we stringer inedördül turbadan ýasalýar.Gurmak aňsat we ýygnamak çeýe.Aşakdaky ýer kondisioneriň şemalladylmagy üçin ulanylyp bilner we saklamak amatly.Stehli polat anti-statik ýokarlandyrylan poluň ýerleşişi enjamlar otagynda signal liniýasyny, tok şnuruny we ýerüsti sim ulgamyny ýerleşdirmek üçin amatly ýer berýär.Polat anti-statik galdyrylan poly özbaşdak kesip bolýandygy we esbaplary oturtmak amatlydygy sebäpli, enjam simlerini goýmak, çalyşmak ýa-da hyzmat etmek has amatlydyr.Mundan başga-da, simleri gönüden-göni birleşdirip, geçiriş prosesinde signalyň ýitgisini azaldyp biler.

Parametrler

HPL örtügi bilen polatdan anti-statik ýokary galdyrylan pol
Spesifikasiýa (mm) Konsentrirlenen ýük Bitewi ýük Gorag (mm) Ulgam garşylygy
600 * 600 * 35 601960N ≥200KG ≥9720N / ㎡ ≤2.0mm Geçirijilik görnüşi R <10 ^ 6 Anti-Statik1 * 10 ^ 6 ~ 1 * 10 ^ 10
600 * 600 * 35 502950N ≥301KG ≥12500N / ㎡ ≤2.0mm Geçirijilik görnüşi R <10 ^ 6 Anti-Statik1 * 10 ^ 6 ~ 1 * 10 ^ 10
600 * 600 * 35 503550N ≥363KG 10016100N / ㎡ ≤2.0mm Geçirijilik görnüşi R <10 ^ 6 Anti-Statik1 * 10 ^ 6 ~ 1 * 10 ^ 10
600 * 600 * 35 504450N ≥453KG 00023000N / ㎡ ≤2.0mm Geçirijilik görnüşi R <10 ^ 6 Anti-Statik1 * 10 ^ 6 ~ 1 * 10 ^ 10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň